Regulation

Back Back

REGULAMIN SERWISU WWW.GLOBALNY.NET

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu "globalny.net" udostępnionego przez GPF Service Ltd Marzena i Grzegorz Filipek, działającego pod adresem: 20-22 WENLOCK ROAD, N1 7G LONDON, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w UK pod numerem 10308532, zwanego dalej Flesz.
 2. "Globalny.net" jest Serwisem umożliwiającym zareklamowanie prowadzonej przez firmę/osobę działalności, usług, kupna/sprzedaży poprzez wstawianie linków za pośrednictwem których osoba przeglądająca serwis ma możliwość bezpośredniego przekierowania na stronę zleceniodawcy.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być każdy podmiot gospodarczy bez względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§2. Definicje

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:

a. Serwis - serwis internetowy "Globalny" dostępny pod adresem www.globalny.net

b. Użytkownik - podmiot prowadzący działalność gospodarczą korzystający lub zamierzający korzystać z usług Serwisu.

 

§3. Tryb zawarcia umowy

 1. Informacje prezentowane na stronach www.globalny.net nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 2. Użytkownik w momencie zatwierdzenia wpłaty w serwisie globalny.net składa oświadczenie woli zawarcia umowy według warunków określonych w niniejszym regulaminie. Email zwrotny z Serwisu otrzymany niezwłocznie po złożeniu tego oświadczenia stanowi potwierdzenie otrzymania oferty przez Globalny i jednocześnie oświadczenie o jej przyjęciu.
 3. Z chwilą doręczenia emaila zwrotnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje zawarcie umowy świadczenia usług na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§4. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

 1. Serwis dołożył wszelkich starań, aby stworzona możliwość przedstawienia swojej działalności przez Użytkownika była wolna od wad i błędów.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Globalny nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw.
 3. Użytkownik nie przechowuje w Serwisie żadnych danych oprócz linka do swojej strony dlatego Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub wyciek danych przechowywanych w reklamowanej stronie, w szczególności będącej skutkiem awarii lub działań osób trzecich.
 4. Serwis przeprowadza walidację danych przesyłanych do Serwisu z wypełnianych przez Użytkownika (za pośrednictwem przeglądarki internetowej) formularzy dodawania danych, w szczególności linku przekierowującego na stronę Użytkownika.
 5. Serwis zamieszcza na stronie www.flesz.co.uk wprowadzone dane użytkownika po stwierdzeniu uiszczenia stosownej opłaty i sprawdzeniu danych (pkt.4)
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania działania Serwisu w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu. Zaprzestanie działania Serwisu przez okres dłuższy niż 24 godz. w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania działania Serwisu przez okres dłuższy niż 48 godz. w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania przedłużenia ważności konta w Serwisie o ilość dni równych ilości dni, w którym Serwis nie działał.

 

§5. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Użytkownika zobowiązuje się do reklamowania poprzez wstawiony link swojej działalności. Za niedopuszczalne uważa się wstawianie grafiki i linków przekierowujących do stron o charakterze pornograficznym, pedofilskim, rasistowskim, kseno i homofobicznym czy dyskryminującym a także do stron nawołujących do nienawiści, zbrodni itp. Niedopuszczalne jest także reklamowanie treści faszystowskich i komunistycznych. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować może konsekwencjami prawnymi za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Serwis zastrzega sobie możliwość zgłoszenia takich przypadków odpowiednim służbom.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z informacjami zawartymi w "pomocy do programu".
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Serwisu o wszelkich zmianach adresu internetowego strony wprowadzonego w Serwisie jako linku przekierowującego.

 

§6. Ochrona prywatności

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis jako Administratora Danych tylko w celach związanych ze świadczoną usługą.
 2. Użytkownik upoważnia Serwis do wykonywania czynności technicznych związanych z przetwarzaniem danych, o których mowa w §6.1, w szczególności do: przechowywania, usuwania, sporządzania backupów (kopii zapasowych) tychże danych w celach związanych ze świadczoną usługą.
 3. Podanie danych, o których mowa w §6.1, w szczególności podanie adresu e-mail oraz danych internetowych prowadzonej działalności gospodarczej, jest wymagane w trakcie rejestracji w Serwisie z uwagi na techniczne właściwości świadczonej usługi.
 4. Serwis zobowiązuje się, że nie wykorzysta danych o których mowa w §6.1 w celach innych aniżeli bezpośrednio związanych ze świadczoną usługą, chyba że nastąpi to za zgodą Użytkownika.
 5. Serwis zastrzega sobie możliwość ujawnienia danych Użytkownika na prośbę oraz na żądanie uprawnionych organów w szczególności policji, prokuratora, sądu, organów podatkowych i kontroli skarbowej

 

§7. Odpłatność za korzystanie z Serwisu

 1. Za korzystanie z Serwisu, Globalny pobiera od Użytkowników opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 2. Serwis zastrzega sobie możliwość organizowania promocji czasowo zmieniających wielkość opłaty za korzystanie z Serwisu. Informacje o wszelkich promocjach będą publikowane na stronie www.globalny.net.
 3. Opłata pobierana jest z góry za deklarowany okres korzystania z Serwisu.
 4. Faktury za użytkowanie Serwisu wystawiane będą w ciągu 14 dni od wpływu należności na konto globalny.net tylko na wyraźne życzenie Użytkownika. Oryginał faktury przesyłany będzie do Użytkownika za pośrednictwem Poczty (list zwykły).
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieterminowe dostarczenie korespondencji z fakturą przez Pocztę.

 

§8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres email Serwisu (contact@flesz.co.uk). Reklamacja powinna zawierać co najmniej: nazwę Użytkownika w Serwisie oraz dokładny opis przedmiotu reklamacji.
 2. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od daty jej doręczenia (daty odebrania emaila), a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

 

§9. Postanowienia dodatkowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie bez konieczności powiadomienia o tym Użytkowników. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją.
 2. Aktualna wersja regulaminu prezentowana jest na stronach www.globalny.net.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.